Nadační fond Zecher

Nadační fond Zecher pro záchranu židovských památek v České republice

Nadační fond ZECHER byl založen Federací židovských obcí v České republice.

Jeho účelem je získávání finančních prostředků pro rekonstrukci, obnovu a uchování ohrožených movitých a nemovitých židovských památek, zvláště židovských hřbitovů na celém území České republiky, přímé financování obnovy, metodické vedení, odborný dozor, průzkumy posudky atd.

Kontaktní adresa

Maiselova 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420/224800824, +420/224800858
e-mail: sekretariat@fzo.cz
číslo účtu: 3808822/0800

Pokud byste měli zájem finančně podpořit naši snahu o záchranu židovských památek, zašlete Váš příspěvek na výše uvedené konto Nadačního fondu ZECHER.

Synagoga v Polici u Jemnice

Židovské památky byly v minulosti postiženy daleko většími ztrátami, než kterýkoli jiný památkový fond. Příčin bylo více: zákony omezující židovské osídlení a budování kultových i obytných staveb, častá změna nebo zánik osídlení v důsledku vyhnání nebo nuceného přesídlení. Mnoho židovských památek zaniklo již ve středověku, po vypovězení Židů z královských měst nebo po odchodu židovských obyvatel z malých venkovských obcí po r. 1848. Nejvíce židovských památek však bylo u nás zničeno za nacistické okupace a za následujících 40 let komunistického režimu. V tomto období byla péče o židovské památky věnována minimální pozornost, naopak byly často bezdůvodně a zbytečně ničeny. Teprve po listopadu 1989 bylo možné – vlastně poprvé v historii – přistoupit k systematické dokumentaci a záchraně zbývajících památek.

Většina historických židovských obcí na území České republiky obývala souvislé sídelní okrsky, ghetta, židovské čtvrtě nebo ulice, které byly výstižným svědectvím o jejich životě v minulosti. Před sto lety existovalo téměř 300 takových sídelních zón, dodnes se jich zachovalo pouze několik desítek. Většina někdejších ghett a židovských čtvrtí byla po zrovnoprávnění zbořena nebo radikálně přestavěna v poválečném období. Jejich rekonstrukci lze pouze nepřímo ovlivňovat spoluprací s městskými úřady a památkovými středisky. O zachování původní zástavby těchto ojedinělých urbanistických celků usilují městské obce v Kolíně, Polné, Březnici, nebo Heřmanově Městci, na Moravě v Třebíči, Boskovicích, Mikulově, Velkém Meziříčí a Lomnici.

07092009 101

Nejvýznamnějšími památkami židovských obcí byly vždy synagogy, jejichž stavbě a výzdobě byla přes všechna omezení věnována největší péče. Ještě před 100 lety bylo na území Čech a Moravy na 400 synagog. Již v předválečné době byly mnohé v malých venkovských obcích zbořeny nebo přestavěny k obytným účelům. Po okupaci sudet bylo po „křišťálové noci“ z 9. na 10. listopadu 1938 v pohraničních oblastech vypáleno nejméně 35 synagog., dalších 25 synagog bylo zničeno do konce války. Většinou to byly právě významné stavby ve velkých židovských centrech, nápadné svojí velikostí, polohou i architekturou. Během komunistického režimu bylo zbořeno dalších téměř 100 synagog, některé údajně pro špatný technický stav, jiné musely ustoupit výstavbě nových komunikací a sídlišť. Dodneška se v České republice dochovalo na 200 synagogálních budov, více než polovina z nich je však zcela znehodnocena pozdějšími přestavbami.

 Péče o hřbitovy byla vždy povinností každé židovské náboženské obce a jejího pohřebního bratrstva. Pokud byla obec zrušena, péči o její hřbitov převzala obvykle nejbližší sousední obec. Protože hřbitovy byly zvláště ve starších dobách zakládány na odlehlých místech, zachovalo se jich daleko více než stavebních památek. Z více než 400 českých a moravských židovských hřbitovů bylo na 70 zničeno za okupace a v poválečném období. Do dnešní doby se alespoň z části zachovalo více než 340 židovských hřbitovů a 25 židovských oddělení na městských hřbitovech.

Dnes jsou židovské památky v České republice v majetku 10 samostatných židovských obcí nebo Federace židovských obcí, některé patří městům, protestantským církvím i soukromým majitelům.

07092009 094

Za počiny pozoruhodné pokud se týká architektury a uměleckého řemesla lze u objektů, které byly zrekonstruovány z prostředků Nadačního fondu ZECHER upozornit např. na zrekonstruovanou synagogu v Dolních Kounicích (mimořádně cenná barokní stavba vystavěná v letech 1652-6), synagogu v Úštěku v r. 2003 (jedinečná věžovitá stavba vystavěná v r. 1794 se zajímavou expozicí věnovanou židovskému školství), synagogu v Polné, opravy náhrobků na zdevastovaných hřbitovech v Budyni nad Ohří (založen v r. 1787) a Úštěku (z poloviny 17. století).

V současné době Nadační fond Zecher financuje probíhající rekonstrukci synagogy v Polici u Jemnice a pořízení projektové dokumentace pro rekonstrukci synagogy v Budyni nad Ohří.

Interiér synagogy v Dolních Kounicích

Výroční zprávy nadačního fondu Zecher ke stažení zde