Činnost

FŽO zastupuje židovskou pospolitost vůči tuzemským orgánům a institucím, včetně státních, a vůči zahraničí. Činnost jednotlivých Židovských obcí lze rozdělit na:

  • činnost náboženskou a kulturní, která se soustřeďuje na vedení šabatových bohoslužeb a všech dalších židovských svátků, z nichž nejdůležitější jsou Roš Hašana – Nový rok, Jom Kippur – Den smíření, Sukot, Chanuka, Purim, Pesach a Šavuot.
  • činnost vzdělávací, soustředěnou nejen na mladou generaci, ale i na vzdělávání dospělých, a to nejen vlastních členů, ale široké veřejnosti. Ve spolupráci s Nadací Ronalda S.Laudera provozuje Židovská obec v Praze mateřskou školku a od září 1997 základní školu a gymnázium (www.lauder.cz). Vede nejrůznější vzdělávací kursy, semináře a ve spolupráci s Universitou Karlovou se podílí na výuce judaismu na Filosofické fakultě a zejména na Teologické fakultě husitské. činnost sociální, která obnáší zdravotní péči, výpomoc seniorům včetně donášky jídla a zajištění úklidu, až po finanční příspěvky sociálním případům.
  • Židovská obec v Praze provozuje domov důchodců a dům s pečovatelskou službou.
  • činnost stavební, zaměřenou na rekonstrukce významných židovských památek, zejména synagog a hřbitovů, na celém území ČR. K zajištění tohoto nelehkého úkolu založila FŽO nadaci Dědictví.

FŽO je rovněž zakladatelem nakladatelství Sefer, které se soustřeďuje na vydávání titulů z oblasti náboženské literatury, literatury faktu (zejména období Holocaustu), jakož i díla význačných českých a světových židovských autorů. Věstník Židovských obcí v Čechách a na Moravě (a na Slovensku) Roš Chodeš je periodikum, které vychází jednou měsíčně a přináší aktuality ze života židovské komunity u nás a ve světě.

V r.1994 založila FŽO spolu s pražskou Židovskou obcí a Ministerstvem kultury ČR Židovské muzeum v Praze. To se, vedle svého hlavního poslání, jímž je prezentace sbírek v pražských synagogách, významně podílí na kulturní a vzdělávací činnosti. Pro tento účel založilo speciální středisko, které vytváří tematické programy jak pro vědeckou, tak i pro laickou veřejnost.

FŽO je spolu se Sdružením osvobozených politických vězňů a pozůstalých a Svazem nuceně nasazených zakladatelem České rady pro oběti nacismu, která se zabývala nejen odškodněním obětí nacismu, ale i péčí o jejich památku a bojem proti všem formám rasismu, antisemitismu a xenofobii.

FŽO je zakladatelem Nadačního fondu Zecher, zabývající se záchranou židovských památek v Čechách a na Moravě.

FŽO je zakladatelem Nadačního fondu obětem holocaustu, který se zaměřuje na podporu obnovení a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území ČR, na projekty, sloužící k důstojné připomínce obětí holocaustu, na sociálně zdravotní péči se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust, a na vzdělávání v oblasti judaismu. Část prostředků, získaných NFOH z prostředků Fondu národního majetku byla určena k výplatě peněžních částek fyzickým osobám za účelem odstranění tvrdosti při uplatňování mezinárodních dohod a restitučních předpisů umožňujících odškodnění či zmírnění majetkových křivd způsobených obětem holocaustu.

FŽO je kolektivním členem Světového židovského kongresu (WJC) a Evropského židovského kongresu (EJC). V r.1999 uzavřela FŽO asociační dohodu s Americkým židovským výborem (American Jewish Committee).

Výroční zprávy FŽO ke stažení zde