Historie

Podle tradice je zakladatelem judaismu Abraham a jeho potomci Izák a Jákob (počátek 2.tisíciletí př.o.l.). Vznik židovského náboženství se však datuje do období odchodu Židů z egyptského zajetí, tedy přibližně do 13. století př.o.l., kdy podle Bible obdržel Mojžíš na Sinaji Desatero přikázání. Zásadními zlomy v historii bylo vytvoření Davidova království (kolem r. 1000 př.o.l.) a vybudování Jeruzalémského Chrámu Šalamounem (r.960 př.o.l.) Jeho dvojí zboření, první v r.587 př.o.l. vojsky babylonského krále Nabuchodonozora a druhé v r. 70 o.l. Římany, mělo za následek vznik rozsáhlé židovské diaspory po celém světě. Od 1.století o.l. se pak namísto Chrámu stávají centrem duchovního života jednotlivé synagogy. Židovské osídlení dnešního území Čech a Moravy se datuje přibližně do 8. století o.l., někteří badatelé přisuzují židovský původ knížeti Sámovi, první písemné zmínky jsou však až z 10. století.