Svátky

První měsíc

Tak jako občanský, má i běžný židovský rok dvanáct měsíců. Tóra jména měsíců neuvádí a označuje je prostě: první měsíc, druhý měsíc atd. V průběhu babylónského vyhnanství však měsíce získaly svá současná jména, pod kterými se s nimi seznámíme. Jako první měsíc označuje Tóra ten, ve kterém vyšli Židé z Egypta, měsíc zrodu židovského národa. My mu říkáme nisan, měsíc svátku pesach. Dvanáctým, posledním, je měsíc adar. Proto když vsouváme za adar třináctý = přestupný měsíc, který umístíme na úplný závěr roku, vytvoříme tzv. adar šeni /druhý adar/.

Měsíce

Pro lepší orientaci začneme náš výčet měsícem tišri, ve kterém slavíme svátek roš hašana /Nový rok/. Protože o židovském kalendáři budeme hovořit po celý školní rok a i v letech příštích, nezbývá nám, než se jména měsíců dobře naučit. Pro zpestření vám do tabulky přidávám i odpovídající roční období, svátky daného měsíce a příslušné astrologické znamení.

Měsíce a jejich svátky:

měsíc období svátky znamení
tišri září-říjen 1.-2.  roš hašana

10. Jom kipur

15.-21. sukot

22.-23. šmini acereí

váhy
(mar)chešvar říjen-listopad štír
kislev listopad-prosinec 25. začíná chanuka střelec
tevet prosinec-leden 2. končí chanuka 10. postní den kozoroh
svat leden-únor 15.  tubišvat vodnář
adar únor-březen 14. purim ryby
nisan březen-duben 15.-22. pesach beran
ijar duben-květen 5. jom haacmaut

18. lag beomer

28. jom jerušalajim

býk
sivan květen-červen 6.-7. šavuot blíženci
tamuz červen-červenec 17. postní den rak
av červenec-srpen 9. půst tiša beav lev
elul srpen-září panna

Svátky

Svátky dělíme na:

  • na svátky biblické (zmíněné v Tóře), které se ještě dělí na svátky poutní, tedy na svátky, ve kterých byla v dobách existence chrámu povinnost přinést do Jeruzaléma sváteční oběť, a na tzv. vysoké svátky
  • na svátky historické, spojené s konkrétními dějinnými událostmi
  • na svátky moderní, související se státem Izrael
  • na postní dny
  • ostatní

rozdělení svátků:

biblické svátky vysoké roš hašana, jom kipur
biblické svátky poutní pesach, šavuot, sukot
historické svátky chanuka, purim
moderní svátky jam haactnaut, jom jerušalajim
postní dny 10. tevet, 17. tamuz, 9. av, 3. tišrí
ostatní tu bišvat, lag baomer