Zápis ze zasedání Rady FŽO 7.12.2010

ZASEDÁNÍ RADY FŽO V ČR

Poslední letošní zasedání Rady federace se uskutečnilo 7. 12. 2010 s následujícím programem: 1. Kontrola zápisu z poslední rady ze dne 13. 10. 2010 2. Setkání českých a slovenských Židů. 3. Informace o práci na židovském informačním servisu. 4. Rozpočet FŽO na rok 2011: a) původní návrh rozpočtu FŽO předložený 13. 10.; b) návrh paní Štixové; c) návrh ŽO Liberec; d) návrh rozpočtu FŽO upravený předsedou FŽO; e) dohoda přidružených organizací, jak rozdělit 1 milion Kč v roce 2011. 5. Režim pro finanční prostředky, ušetřené oproti původnímu návrhu rozpočtu. 6. Doporučení zástupců FŽO do správní a dozorčí rady NFOH. 7. Vyúčtování daru ŽMP za rok 2010 a termíny pro předložení použití daru v rámci rozpočtů židovských obcí a přidružených organizací na rok 2011. 8. Různé.

Bod 1/

Bez připomínek.

Bod 2/ Setkání českých a slovenských Židů:

Slovenská strana je připravena a ochotna setkání v roce 2011 upořádat. Akce se uskuteční na Slovensku, česká strana se ho bude účastnit. Prezidium doporučilo vyčlenit v rozpočtu 100 tisíc Kč.

Usnesení: Rada schvaluje, aby částka 100 tisíc Kč, která je součástí návrhu rozpočtu FŽO upraveného předsedou FŽO, v rozpočtu zůstala a byla použita pro účely setkání.

Hlasování: přítomno 28, pro schválení nutno nejméně 15 hlasů.

Pro: 22, proti 3, zdržel se 3 – usnesení bylo přijato.

Bod 3/ Židovský informační servis:

Demoverze webových stránek bude představena na příští radě (únor-březen 2011), v návrhu rozpočtu je pro tyto účely vyhrazena částka 250 tisíc Kč.

Bod 4/ Rozpočet FŽO na rok 2011:

Radě se k projednání předkládají dvě verze rozpočtu:

1/ původní návrh rozpočtu FŽO předložený 13. 10. 2010 s připomínkami paní Štixové;

2/ návrh rozpočtu FŽO předložený 13. 10. 2010, upravený předsedou FŽO.

Prezidium oba návrhy projednalo a ke schválení doporučuje návrh předsedy FŽO. Současně konstatovalo, že rozsah snížení rozpočtu navržený paní Štixovou by mohl znamenat ohrožení fungování FŽO.

Revizní komise se z podnětu minulé rady zabývala možnostmi úspor v rozpočtu FŽO pro rok 2011. Dospěla k závěru, že snížení, která obsahuje návrh předsedy FŽO, jsou dostatečná a srozumitelně vysvětlená v komentáři, kterým je doplněn, a doporučila ho ke schválení. Poté paní Štixová se souhlasem ŽO stáhla svůj návrh na změny v rozpočtu FŽO

Usnesení: Rada schvaluje předložený rozpočet FŽO na rok 2011 ve verzi upravené předsedou FŽO a doporučené Prezidiem FŽO i revizní komisí v celkové výši 14 870 tisíc Kč.

Hlasování: přítomno 28, pro schválení nutno nejméně 15 hlasů.

Pro: 26, proti 0, zdrželi se 2 rozpočet FŽO byl schválen.

Bod 5/ Režim pro finanční prostředky ušetřené v rozpočtu FŽO:

Z celkové částky 600 tisíc Kč, ušetřených oproti původnímu návrhu rozpočtu FŽO, navrhuje prezidium 170 tisíc Kč rozdělit mezi deset ŽO, 430 tisíc Kč vrátit do rezervy uložené v pražském Židovském muzeu pro příští léta.

Oponentní názor: ušetřené finance rozdělit mezi ŽO.

Usnesení: Rada rozhoduje, aby ušetřené peníze byly použity následujícím způsobem: 170 tisíc rozdělit do 10 ŽO stejným dílem, další ušetřené finance ve výši 430 tisíc zůstanou v rezervě v ŽMP.

Hlasování: přítomno 27, pro schválení nutno nejméně 14 hlasů.

Pro 27, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.

Bod 6 / Doporučení zástupců FŽO do SR a DR Nadačního fondu obětem holocaustu:

Kandidáti na uvolněná místa ve správní a dozorčí radě NFOH navržení prezidiem (jiné návrhy nebyly ve vyhlášeném termínu podány) byli radou schváleni.

Bod 7/ Vyúčtování daru ŽMP za rok 2010: Na základě usnesení rady předloží každá ŽO sekretariátu FŽO svůj rozpočet na rok 2011, tak jak byl schválen vedením ŽO či PO. V tomto rozpočtu bude jasně vyznačeno, která položka a v jaké výši bude hrazena z daru ŽMP.

Termín pro předložení rozpočtu: 31. 1. 2011.

Termín pro předložení vyúčtování za rok 2010: 15. 2. 2011

Bod 8/ Různé:

Obnovené webové stránky FŽO byly uvedeny do provozu;

dr. Kraus podal informaci o jednáních o navracení majetku církvím. Ministr kultury potvrdil odhodlání prosadit řešení, které předpokládá, že stát bude v budoucnosti dotovat církve a náboženské společnosti konkrétní celkovou částkou a nebude určovat, na co ji lze či nelze použít. Příspěvek na platy duchovních ze strany MK by se v roce 2011 mohl snížit;

Den holocaustu v Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 27. ledna 2011.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis ze zasedání Rady FŽO 7.12.2010

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.