Federace židovských obcí v České republice hledá kandidáty na funkci ředitele/ředitelky Židovského muzea v Praze

V říjnu 2022 uplyne funkční období současného ředitele Židovského muzea v Praze (ŽMP). Pro správní radu ŽMP to znamená vybrat a jmenovat ředitele/ředitelku (dále jen generické maskulinum ředitel) pro další pětileté funkční období, které může být dále prodlouženo.

Federace židovských obcí v ČR (FŽO) jako jeden ze dvou zakladatelů ŽMP má právo navrhnout správní radě ŽMP kandidáty na funkci ředitele ŽMP. FŽO správní radě ŽMP navrhne kandidáta nebo kandidáty na základě následujícího řízení.

Písemné přihlášky uchazeči doručí nejpozději do 17. 8. 2022 osobně nebo poštou na adresu: Federace židovských obcí v ČR, Maiselova 18 Praha 1 110 00, nebo elektronicky na sekretariat@fzo.cz.

Minimální předpoklady pro výkon funkce (dle stanov ŽMP):

 1. občanská bezúhonnost,
 2. ukončené vysokoškolské vzdělání,
 3. nejméně čtyřletá praxe ve vyšší manažerské (řídicí) funkci,
 4. aktivní znalost angličtiny případně dalších jazyků (hebrejština výhodou),
 5. publikační, přednášková a veřejná činnost s židovskou tematikou,
 6. doporučení relevantních osob a institucí.

Další požadavky:

 • odborná znalost záležitostí spadajících do působnosti ŽMP, všeobecný kulturní přehled,
 • znalost prostředí židovských komunit v ČR a jejich aktivit při péči o židovské kulturní dědictví,
 • komunikativní, vyjadřovací a prezentační schopnosti a dovednosti v mluveném i písemném projevu v českém jazyce.

Náležitosti písemné přihlášky:

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Při zpracování osobních údajů postupuje FŽO v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a v souladu se svými vnitřními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů.
  1. Uchazeč poskytne písemný souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce správcem FŽO (příp. členy prezidia FŽO a zaměstnanci FŽO) pro účel stanovený níže. Tento souhlas bude udělen pro všechny poskytnuté údaje. Součástí prohlášení bude písemný souhlas uchazeče s poskytnutím všech dodaných dokumentů správní radě ŽMP. Souhlas bude zároveň obsahovat prohlášení, že uchazeč si je vědom svých práv podle čl. 12–23 Nařízení a že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
  2. Účel zpracování osobních údajů: v souladu s čl. 5 Nařízení jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány zaměstnanci správce nebo členy prezidia FŽO výhradně pro účely zajištění tohoto řízení. Souhlas může uchazeč kdykoli odvolat v souladu s článkem 7 Nařízení, uchazeč může požadovat i vyřazení osobních údajů z evidence správce.
  3. Prohlášení správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
 1. Kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (VŠ diplom, doklady o všech dalších získaných titulech) a kopie dalších dokladů prokazujících získané vzdělání, znalost cizích jazyků a další dovednosti (školení, certifikáty, atestace apod.). Originály dokumentů předloží uchazeč na vyžádání.
 2. Motivační dopis
 3. Strukturovaný životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností, dosavadní profesní kariéry, publikační činnosti a kontaktů na referenční osoby nebo instituce. Životopis musí mj. obsahovat doručovací adresu, kontaktní telefon a e-mailovou adresu uchazeče.
 4. Stručná koncepce rozvoje a dalšího směřování ŽMP, která bude obsahovat krátkodobý a dlouhodobý výhled rozvoje ŽMP v rozsahu maximálně do 3 normostran. Dokument musí zohledňovat krátkodobé i dlouhodobé cíle v hlavních oblastech řízení a činností ŽMP.

Negativní výpis z rejstříku trestů předloží uchazeč na vyžádání.

Průběh výběru:

Po uplynutí lhůty k podání přihlášek je prezidium FŽO posoudí, případně vyzve uchazeče k doplnění údajů nebo pozve uchazeče k ústnímu pohovoru. Prezidium FŽO o návrhu kandidátů správní radě ŽMP ke jmenování na funkci ředitele ŽMP rozhodne do 9. 9. 2022, návrh postoupí správní radě ŽMP a současně bude o svém rozhodnutí informovat všechny uchazeče.

Toto řízení může být kdykoliv zrušeno nebo jakkoliv změněno.

 

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Federace židovských obcí v České republice hledá kandidáty na funkci ředitele/ředitelky Židovského muzea v Praze

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.