Zápis ze zasedání Rady FŽO 13.10.2010

ZASEDÁNÍ RADY FŽO

Třetí letošní jednání Rady FŽO v ČR se uskutečnilo 13. října s následujícím programem:

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání; 2. Rozdělení daru ŽMP v roce 2011; 3. Návrh rozpočtu FŽO na rok 2011; 4. Revitalizace židovských památek – informace o výběrovém řízení na hlavního projektanta; 5. Setkání Židů z České a Slovenské republiky; 6. Různé.

Bod 1/

Bez připomínek.

Bod 2/ Návrh na rozdělení daru

K dispozici je částka 21,3 mil. Kč, prezidium doporučilo rozdělit mezi FŽO, ŽO a přidružené organizace 15,3 mil. a 6 mil. Kč ponechat jako rezervu. Klíč pro rozdělení daru je navržen stejný jako v minulých letech. V minulých letech rada rezervu pro další léta odsouhlasila.

Návrh usnesení: Z částky 21,3 milionu bude v roce 2011 rozděleno 15,3 milionu Kč a 6 milionů Kč zůstane v rezervě.

Hlasování: přítomno 35 členů, pro schválení nutno nejméně 18 hlasů.

Pro: 31, proti 0, zdrželi se 3, 1 nehlasoval

– usnesení bylo přijato.

Bod 3/ Rozpočet FŽO

Návrh rozpočtu, projednaný a doporučený prezidiem, byl zaslán členům rady. Předseda J. Daníček seznámil přítomné s položkami rozpočtu. Paní Štixová připravila protinávrh, v němž navrhuje změnu rozpočtu FŽO. Představitelům FŽO nebyl její návrh zaslán předem k prostudování, tak aby mohl být kvalifikovaně okomentován. Dr. Munk navrhuje hlasování o rozpočtu FŽO ponechat na příští schůzi.

Návrh usnesení: Rada FŽO se rozhodla odložit projednání rozpočtu na příští schůzi a pověřuje prezidium, aby projednalo návrhy, které dojdou do 15. 11., a předalo je s komentářem prosincové schůzi Rady FŽO k vyjádření.

Hlasování: Přítomno 34 členů, pro schválení nutno 18 hlasů.

Pro 32, proti 2, usnesení bylo přijato.

Bod 4/ Revitalizace židovských památek

Bylo vyhlášeno důležité výběrové řízení na generálního projektanta, do kterého se přihlásili čtyři zájemci. Zvítězilo Sdružení Atelier Soukup s. r. o. a Plzeňský projektový a architektonický atelier s. r. o. Plán činnosti do 31. 12. 2010: vypracování dokumentace pro stavební povolení, vypsání výběrových řízení na expertní podporu, na právní služby a na technický dozor. Dále aktualizace finančního plánu a harmonogramu projektu a pokračování práce na scénářích pro expozice.

Bod 5/ Setkání českých a slovenských Židů

Navrhovaný rozpočet je cca 400 až 500 tisíc Kč (FŽO 100, židovské obce 100, ÚZ ŽNO 100, další dary JDC a podíl účastníků). ŽO by měly odhlasovat, zda každá přispěje 10 tisíci Kč. V r. 2011 se předpokládá účast 100 osob, délka 4 dny.

Návrh usnesení: Rada považuje setkání ČR–SR za účelné.

Hlasování: Přítomno 29 členů, pro schválení nutno 15 hlasů.

Pro 27, proti 1, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato.

1. protinávrh k návrhu prezidia: Vše hradit z rozpočtu FŽO.

Hlasování: Přítomno 28 členů, pro schválení nutno 15 hlasů.

Pro 6, proti 11, zdrželo se 11 – protinávrh nebyl přijat.

2. protinávrh k návrhu prezidia: FŽO vyhradí částku 100 tisíc Kč pro setkání ČR-SR a vyzývá ŽO, aby ve svých orgánech projednaly, do jaké míry mohou financovat tuto akci buď centrálně, nebo příspěvkem pro konkrétní účastníky.

Hlasování: Přítomno 26 členů, pro schválení nutno 14 hlasů.

Pro 23, proti 0, zdrželi se 3 – 2. protinávrh byl přijat.

Bod 6/ Různé

Informace o aktivitách KKL; představení nové podoby webových stránek FŽO; návrh na prověření rozpočtu FŽO revizní komisí FŽO, informace o činnosti Evropského institutu odkazu šoa;

přidružené organizace se dohodly, že se po ukončení rady sejdou a projednají eventuální změny klíče, podle něhož je nyní mezi ně rozdělován dar ŽMP.

Příští jednání Rady FŽO se bude konat 8. 12. 2010.

Rubrika Aktuality | Štítek | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis ze zasedání Rady FŽO 13.10.2010

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.