Informace o aktuálním vyřizování žádostí o tzv. Ghettorente

K současné situaci ohledně vyřízení nároků českých obětí lze konstatovat, že příslušná důchodová správa v Landshutu pracuje rychle. Dle vyjádření zmíněného úřadu zpracovává tento cca 1000 žádostí, přičemž cca 800 z nich pochází z České republiky, zbývající žádosti pak podali žadatelé z Rakouska a Slovenska. Zpracování žádostí zpomaluje pouze skutečnost, že je potřeba ke každému jednotlivému případu vydat celkem 4 rozhodnutí.:

–          první rozhodnutí se týká období let 1997 – 2010. Německý důchod se stanoví na základě bodového ohodnocení. V tomto rozhodnutí se boduje pouze doba práce (tedy v naprosté většině případů pobyt v ghettu Terezín), nikoliv tzv. náhradní doby. Jelikož v roce 1997 neexistovala žádná smlouva mezi Německem a Českou republikou, vyplácí se pouze 70% dosažené bodové hodnoty. Výše důchodů stanovená tímto rozhodnutí je tudíž nízká a z toho vyplývá i nižší částka celkové zpětné úhrady za období od roku 1997.

–          Druhé rozhodnutí se týká období 2000 – 2010. V roce 2000 vstoupila v platnost evropská směrnice v oblasti sociálního zabezpečení, díky které je možné vyplatit 100% bodové hodnoty a náhradní doby též obdrží bodovou hodnotu. Toto druhé rozhodnutí je nejdůležitější, protože díky němu výše přiznané částky značně vzroste, a doplatek je tedy vysoký. Pokud by žadatel chtěl podat proti výši důchodu odvolání, doporučujeme vyčkat právě na toto druhé rozhodnutí.

–          Třetí rozhodnutí se týká období 2002 – 2010. V roce 2002 byla mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou podepsána dohoda o vzájemném započítání důchodů. Díky této dohodě mohou důchod obdržet i žadatelé, kteří nesplňují podmínku minimální doby pojištění  (5 let). V této souvislosti připomínáme, že náhradní doby jsou započítávány pouze od věku 14 let. Třetí rozhodnutí vede k mírnému navýšení důchodu a přeměření – a tedy navýšení doplatku. Jako náhradní doby lze započítat dobu výchovy (t. j. děti, které se žadatelům narodily do roku 1949) či dobu vzdělání absolvované po dovršení 17 let.

–          Čtvrté rozhodnutí se týká období 2004 – 2010. V roce 2004 ČR vstoupila do Evropské unie, což vede ke zvýhodnění českých žadatelů. Jsou porovnávány české a německé doby a vybere se ta varianta, která je pro žadatele výhodnější, což ve výsledku vede k mírnému navýšení důchodu a k malému doplatku.

Dle vyjádření německého úřadu je již zpracováno 450 žádostí, přičemž  se předpokládá, že všichni žadatelé do konce letošního roku obdrží minimálně první z uvedených rozhodnutí. Nicméně existuje ještě jedno rozhodnutí týkající se období 2005 – 2010 Týká se těch žadatelů, kterým byl v roce 2003 jejich požadavek na přiznání německého důchodu zamítnut a proti tomuto rozhodnutí se žadatelé neodvolali. Uvedené se netýká žadatelů zastupovaných německou advokátní kanceláří, neboť u všech těchto případů bylo podáno odvolání. Uvedené žádosti se sice zpracují, ale doplatek v tomto případě týká pouze období 5 let. Lze však očekávat, že celková ztráta pro žadatele bude minimalizována navýšením bodového ohodnocení za roky, kdy důchod nepobírali, ačkoli na něj měli nárok. Přípustnost takovéhoto postupu německého důchodového úřadu nyní řeší soud, přičemž lze očekávat, že rozhodnutí bude vyneseno během roku 2011.

Dle našeho výkladu česko – německé smlouvy o zamezení dvojího zdanění se domníváme, že takzvaná ghettorente nepodléhá žádnému zdanění. Tento výklad zastává i spolkové ministerstvo financí, avšak finanční úřad Nového Braniborska volí jiný postup a vyžaduje vyplnění daňového přiznání, které je rozesíláno žadatelům z celého světa. Jelikož se v tomto případě jedná o vnitroněmecký spor mezi jednotlivými úřady, doporučujeme až do vyřešení uvedeného sporu žádné daňové přiznání nepodávat. Upozorňujeme, že se jedná o celosvětový problém, nikoliv pouze záležitost českých žadatelů.

Informace pro vdovy a vdovce

Pokud žadatel o německý starobní důchod zemřel a zanechal vdovu či vdovce, tato oprávněná osoba může požádat o vlastní vdovský důchod. Nárok činí 70% částky příslušející původnímu žadateli. Vdova či vdovec obdrží celý doplatek důchodu zemřelého žadatele za období od podání žádosti po datum úmrtí žadatele. Po datu úmrtí je pak vypláceno vdovám/vdovcům důchod ve výši 70% původně přiznané měsíční částky. Rádi bychom vdovy a vdovce upozornili, že vdovy a vdovci mohou podat žádost i po zemřelých obětech, přičemž datum úmrtí nehraje roli. Vdovy či vdovci se mohou v této žádosti obracet na Živou paměť o. p. s. – Poradna pro oběti nacismu sídlící na adrese Na Poříčí 12 (palác YMCA), Praha 1. Tel 224 872 100 , info@zivapamet.cz. Zde se jim dostane odborného poradenství. Upozorňujeme na skutečnost, že nově podané žádosti nezakládají nárok na zpětnou úhradu.

Informace pro dědice.

Pokud si žadatel podal v minulosti žádost o důchod a nedožil se vydání rozhodnutí, mohou dědicové dle českého práva požádat o doplatek důchodu. Zpětná úhrada doplatku od roku 1997 se týká žádostí, které byly podány v termínu. Důchod pak může být uhrazen za období od podání žádosti do data úmrtí.

Advokátní kancelář Görnandt-Heinz –Thiel mě pověřila, abych vyhledal pozůstalé po zemřelých žadatelích. Z tohoto důvodu se na Vás obracím s následující prosbou. Níže uvedený seznam obsahuje jména žadatelů, kteří si v minulosti u zmíněné advokátní kanceláře podali žádost. Jedná se vesměs o osoby, které se odstěhovaly na jinou adresu anebo osoby zemřelé. Prosím tímto naléhavě dědice po uvedených žadatelích, aby mě kontaktovali. Jmenuji se Martin Thiel, e-mail: martin.thiel@atlas.cz, adresa Sudoměřská 1, 130 00 Praha 3, telefon 603178727.

Jméno Příjmení Bydliště Rok nar.
Tea Kadlčíková Prostějov 1932
Františka Neradová Praha 8 1907
Hana Tomanová Praha 7 1915
Alois Unger Kroměříž 1923
Robert Reich Ostrov 1930
Ilona Baranková (Štolfová) Strážnice 1920
Irka Sachová (Krausová) Praha 10 1930
Markéta Kliková (Passerova) Praha 9 1929
Ema Juliana Behounková (Kaufmannová) Praha 4 1909
Emilie Lebedová Roztoky  u Prahy 1934
Pavel Tausk Kolešovice 1926
Rudolf Klen Ostrava 1915
Gustina Stracánková Hradec Králové 1923
Eva Steinerová Praha 8
Margot Fränklová Praha 8 1912
Ludmila Havrankova (Singerová) Ostrava 1930
Edita Horáková (Hochberger) Karlovy Vary 1926
Ludmila Vavrušková (Friedmannová) Praha 5 1920
Jiří Salus Praha 10 1924
Eva Schwarzkopfová Praha 10 1928
Ivan Velis Brno 1907
Olga Brichtová (Apperfeld) Znojmo 1911
Věra Krulisová (Fuchsová) Praha 6 1914
Eliška Malá (Fürthová) Ledeč nad Sázavou 1921
František Miška Praha 6 1919
Margit Nová (Roubíčková) Praha 7 1915
Gerda Pavlíková (Langerová) Praha 2 1918
Jiří Richter Praha 6 1919
Hilda Schreiberová Ostrava 1910
Irena Skrcena Praha 1 1914
Hanuš Zehngut Brno 1926
Zlatica Křížova Brno 1919
Zdeněk Taussig Praha 1
Jiří Lom Praha 10 1913
Vlasta Salusová Libušin 1920
Irena Plochová (Ulehová) Holešov 1927
Ludmila Vavrušková Opava
Norbert Povazský Praha 5- Radotín
Marta Vohryzková (Tmierfeldová) Praha 4 1921
Susanna Klauberová Praha 2 1917
František Herštík Praha 4 1918
Sylva Klasková Sušice 1921
Jiří Goldsmid Praha 10 1925
Jiřina Králová Praha 7 1919
Erich Jokl Ostrava 1919

Rád bych připomněl skutečnost, že práce advokátní kanceláře  Görnandt-Heinz –Thiel je zpoplatněna. Odměna činí 15% úhrady a tři přiznané měsíční důchody u žijících žadatelů a 20% zpětné úhrady + tři přiznané měsíční důchody u pozůstalých osob. Odměna je splatná pouze v případě positivním rozhodnutím. Dále bych Vás rád informoval, že v případě dohledání dědiců mi náleží odměna ze strany německé advokátní kanceláře.(dodávám, že nejsme příbuzným advokáta Thiela z Düsseldorfu, jedná se pouze o shodu jmen).

S pozdravem

Martin Thiel

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o aktuálním vyřizování žádostí o tzv. Ghettorente

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.